JFOX JF-C130-004 USAF Lockheed C-130H Hercules, Yakota AB